PROJEKT UE

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn.

“Utworzenie nowego miejsca pracy w wyniku samozatrudnienia w związku z powstaniem nowego przedsiębiorstwa na terenie LGD związanego z działalnością turystyczną, sportem i rekreacją” mająca na celu zwiększenie zatrudnienia na obszarze objętym LSR realizowanym przez LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim. W wyniku operacji zostanie wsparta jedna innowacyjna działalność gospodarcza, która stanowić będzie jedno innowacyjne źródło dochodu co prowadza się do osiągnięcia zysków na poziomie planowanym w Biznesplanie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim.

w górę